KONAK
KARŞIYAKA
ÖN KAYIT
KURS PROGRAMLARIMIZ YAYINLARIMIZ ÖSYM SINAV TAKVİMİ YEDİİKLİM DENEME SINAVLARI YEDİİKLİM SINAV SONUÇLARI REHBERLİK FOTOĞRAF - VİDEO GALERİ ANKET
Bize Nereden Ulaştınız?
  • DUYURULAR

AÖF Yönetmenlikte Yapılan Değişiklikler

İLK HALİ

YENİ HALİ VE AÇIKLAMALAR

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, kredili sisteme dayalı olarak yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, kredili sisteme dayalı olarak yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinde, kredili sisteme dayalı olarak yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

AÇIKLAMA:   Sadece şekilsel bir değişiklik yapılmıştır. 2 madde birleştirilerek mevzuat yazım tekniklerine uygun hale getirilerek sadeleştirilmiştir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dönemden başlamak üzere önlisans için azami 4 (dört), lisans için azami 7 (yedi) yıl süreyle öğrencilik hakkından yararlanabilir. Öğrenci, kayıt yenilemediği dönemlerde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler, azami eğitim-öğretim süresinden sayılır.

 

 

 

 

 

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 5 – (1) Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan program süresi; 2 yıllık önlisans programları için 4 yarıyıl, 4 yıllık lisans programları için 8 yarıyıldır. Azami süreler ise öğrencinin kayıt yaptırdığı dönemden başlamak üzere önlisans programları için 8 yarıyıl, lisans programları için 14 yarıyıldır. Öğrenci, azami süreler boyunca öğrencilik haklarından yararlanır. Öğrenci, kayıt yenilemediği dönemlerde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler, azami eğitim-öğretim süresinden sayılır.

AÇIKLAMA:  Eski ifade Dönemlik- Kredili Sisteme uygun ve anlaşılabilir değildi. Belirttiğimiz sıkıntıyı giderici bir değişiklik yapılarak dönemlik sisteme uyarlanmıştır.

Dersler

MADDE 7 – …

(3) İlgili Birim Kurulu tarafından belirlenecek dersler için uygun bulunan yer ve zamanlarda yüz yüze, eş zamanlı veya eş zamansız İnternete dayalı olarak, video konferansla akademik danışmanlık ve uygulama hizmetleri düzenlenir.

 

 

 

Dersler

MADDE 6 –  …

(4) İlgili birim kurulu tarafından belirlenecek dersler için akademik danışmanlık hizmeti; uygun bulunan yer ve zamanlarda yüz yüze, İnternete dayalı eşzamanlı veya eş zamansız olarak ya da video konferansla sunulabilir.

AÇIKLAMA:

Sadece ifade edebi açıdan daha akıcı hale getirilmiş.

Ders atama, ekle-sil koşulları

MADDE 8 – …

(3) Lisans programlarında birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci beşinci ve yedinci yarıyıllardan; ikinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci altıncı ve sekizinci yarıyıllardan; üçüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci yedinci yarıyıldan; dördüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci ise sekizinci yarıyıldan ders alamaz.

 

 

 

 

 

 

 

Ders atama ve ekle/sil koşulları

MADDE 7 – …

( (3) Lisans programlarında 1 inci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci 5 inci ve 7 nci yarıyıllardan; 2 nci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci 6 ncı ve 8 inci yarıyıllardan; 3 üncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci 7 nci yarıyıldan; 4 üncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci ise 8 inci yarıyıldan ders alamaz.

 

 

 

AÇIKLAMA:

Sadece şekilsel bir değişiklik yapılmıştır. Mevzuat yazım tekniklerine uygun hale getirilerek sadeleştirilmiştir.

Kayıt silme

MADDE 11 – (1) Öğrencinin kaydının silinmesi için yazılı istekte bulunması hȃlinde ilgili birim ile ilişiği kesilir.

 

 

 

 

 

Kayıt iptali

MADDE 10 – (1) Usule aykırı kaydı tespit edilenlerin kayıtları iptal edilir.

(2) Kendi isteğiyle kayıt sildirmek isteyen öğrenci ilgili birime dilekçeyle başvurur.

AÇIKLAMA:

Silme ifadesi yerine iptal tercih edilmiş. Yazılı istek ifadesi yerine daha doğru bir ifade olan dilekçe tercih edilmiştir. Ek olarak usulsüz kaydın iptali fıkrası eklenmiştir.

Sınavlar

MADDE 12 – (1) Bir dönemde her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Sınavlar klasik veya test olarak yapılabilir. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ilgili Birim Yönetim Kurulları tarafından ortak olarak belirlenir. Ayrıca ilgili Birim Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen programlarda ve derslerde yazılı/sözlü olarak kısa sınav, ödev, uygulama gibi değerlendirmeler yapılabilir.

 

 

 

 

 

Sınavlar

MADDE 11 – (1) Bir dönemde her ders için çoktan seçmeli bir ara sınav ve dönem sonu sınavı gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje vb. ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında Akademik Takvimle birlikte ilan edilir.

AÇIKLAMA:

Önemli değişiklerden birisi burada yapılmıştır. Ara sınav için ek bir ibare eklenerek, bu sınavda sadece çoktan seçmeliye istisna getirerek farklı soru tarzlarının (mesela, ucu açık sınav sorusu gibi)da kullanılabileceğini belirtmişlerdir. 

Sınav kuralları

MADDE 13 – 

(2) Sınavda uygulanacak kurallara uymayan öğrencinin o oturumdaki sınavı, sınav görevlilerince düzenlenen Bireysel Sınav İptal Tutanağına dayanılarak ilgili Dekanlık tarafından geçersiz sayılır.

(3) Sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci bu ders/derslerden 0 (sıfır) almış kabul edilir. Kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına giremez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınav kuralları

MADDE 12 – …

(2) Sınav kurallarına uymayan öğrencinin o oturumdaki sınavı, sınav görevlileri tarafından düzenlenecek “Bireysel Sınav İptal Tutanağı”na dayanarak ilgili birim yönetim kurulu kararıyla geçersiz sayılır.

(3) Sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci bu ders/derslerden 0 puan almış kabul edilir. Kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremez. Bu öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanmaz.

AÇIKLAMA:

Burada,  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi (Sınavlarda kopyaya teşebbüs edildiğinde, kınama cezası verilmesini)

7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi (Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek fiili işlendiğinde Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezası verilmesini)istisna tutarak uygulama dışı bırakmıştır.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) Sınavlarda başarı değerlendirmesinde BDS kullanılır. BDS esasları Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

(2) Başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve katsayıları şunlardır:

a)

Harf Notu           Katsayısı

AA                         4,00

AB                         3,70

BA                         3,30

BB                         3,00

BC                         2,70

CB                         2,30

CC                         2,00

CD                         1,70

DC                         1,30

DD                         1,00

FF                          0,00

b) Yukarıdaki harf notu ve katsayılar dışında aşağıda tanımları yapılan değerlendirmeler de kullanılabilir:

1) Yeterli (YT)/Yetersiz (YZ): İlgili Birim Yönetim Kurulunun Kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. Bu tür derslerde yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye ise YZ notu verilir.

2) Eksik (EK): Dersin gereklerini zamanında tamamlamayan öğrenciye verilen nottur. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönem başlamadan önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye, ilgili Birim Yönetim Kurulu Kararı ile yeni bir not verilir. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması hȃlinde, EK notu o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna İlgili Birim Yönetim Kurulu Kararıyla dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar öğrencinin Not Durum Belgesinde (transkriptinde) gösterilir, daha sonra gösterilmez.

3) Muaf (MU): Öğrencinin bir yükseköğretim kurumunda alıp da başarmış olduğu ve ilgili Birimin Yönetim Kurulu tarafından muaf tutulması uygun görülen dersler için verilir.

4) Kaldırıldı (KL): Bir programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle öğrencinin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.

5) Sorumlu Değil (SD): Yapılan ders intibakı sonucu öğrencinin sorumlu olmayacağı dersler için verilir.

6) Devam Ediyor (DV): Bir dönemden uzun süren bir dersin henüz tamamlanmadığı dönemin sonunda, ilgili derse devam eden öğrenciye verilir.

7) Devamsız (DZ): Devam koşulunu sağlamayan öğrenciye verilir. Hangi dersin/derslerin devam zorunluluğu olduğu ve DZ notunun ortalamaya nasıl katılacağı, ilgili Birim Yönetim Kurulunun Kararı ile belirlenir.

(3) Ders bazında başarı notuna alt sınır uygulanıp uygulanmayacağı, başarı notunun sınıf ortalamasına katılıp katılmayacağı ilgili Birim Kurulunun Kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Başarı notuna alt sınır uygulanan derslerde, başarı notu alt sınırın altında kalan devamlı öğrenciye FF harf notu verilir.

(4) Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

 

 

 

 

 

Başarı değerlendirmesi

MADDE 13 – (1) Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi” kullanılır. Bu sistemin uygulama esasları ilgili fakülte kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir.

a) Harf notları ve katsayıları şunlardır:

Harf Notu            Katsayısı

AA                         4,00

AB                         3,70

BA                         3,30

BB                         3,00

BC                         2,70

CB                         2,30

CC                         2,00

CD                        1,70

DC                        1,30

DD                        1,00

FF                         0,00

b) Bu harf notlarına ek olarak;

DZ: Devamsız,

KL: Kaldırıldı,

MU: Muaf,

SD: Sorumlu Değil,

YT: Yeterli,

YZ: Yetersiz,

harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.

aa) DZ harf notu; devam zorunluluğu bulunan derslere devam koşulunu sağlamayan öğrenciye verilir. DZ notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.

bb) KL harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.

cc) MU harf notu; öğrencinin bir yükseköğretim kurumunda alıp da başarmış olduğu ve ilgili birimin yönetim kurulu tarafından muaf tutulması uygun bulunan dersler için verilir.

çç) SD harf notu; yapılan ders intibakı sonucu öğrencinin sorumlu olmayacağı dersler için verilir.

dd) YT ve YZ harf notları; ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilmesi için kullanılır. Başarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.

(3) Ders bazında başarı notuna alt sınır uygulanması, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi”ne göre ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

 

AÇIKLAMA:

Bu uzun maddenin karışıklığını gidermek için kısaltmalar daha sade anlatılmaya çalışılmıştır. Bununla beraber 3.fıkrada çok önemli bir değişiklik yapılmıştır.   Başarı değerlendirmesinde alt not sistemine geçilmiştir. Daha açık ifadeyle öğrenci, dersin genel not ortalamasına göre geçemeyecek. Burada alt sınır uygulamasının belirlenmesi yetkisi ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayına bırakılmıştır.

 

Özetle ders geçmek zorlaştırılıyor.

MADDE 14 -

(4) Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

 

 

 

 

 

 

MADDE 14 – (1) Öğrenci, sınavı takip eden 5 işgünü içinde sınav sorularına itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 5 işgünü içinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

 

AÇIKLAMA:

İtiraz başlığı eklenerek eskiden sadece sınav sonuçlarına itiraz düzenlenirken şimdi hem sınav sorularına hem de sonuçlarına itiraz açıkça düzenlenmiştir.

Bölüm/programlar arası geçiş

MADDE 17 – (1) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı olan öğrenci, her ne sebeple olursa olsun, bu fakültelerin bölüm/programları arasında geçiş yapamaz.

 

 

 

 

Bölüm/programlar arası geçiş

MADDE 17 – (1) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı olan öğrenci, birim yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenen kontenjan dâhilinde bu fakültelerin bölüm/programları arasında geçiş yapabilir.

AÇIKLAMA:

Bu maddede önemli sayılabilecek bir değişikliğe imza atmıştır. Artık fakülteler arası da geçilebilecek.(yatay geçiş zaten vardı onla karıştırmamak lazım)

Başarı alt sınırı

Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında “Başarı Notu” alt sınırı uygulanır. “Başarı Notu” alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 25’tir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başarı alt sınırı

Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında “Başarı Notu” alt sınırı uygulanır. “Başarı Notu” alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35’tir.

 

FF ALT SINIRI 35'E YÜKSELTİLDİ !

Açıklama:

Artık 5 soru yaparım ortalamayla geçerim devri sona erdi. Geçmiş olsun…

 

 

Anadolu Üniversitesi Senatosunun 4.11.2015 Tarih ve 8/3 Sayılı Kararı ile Kabul Edilmiştir.

DİKEY GEÇİŞ:
önlisans mezunu olup dikey geçiş ile lisans öğrenimine devam etmek isteyen adaylar sınavsız lisans öğrenimine devam edebilirler.

 

 

DİKEY GEÇİŞ:

2016-2017 Öğretim yılından itibaren önlisans mezunu olup dikey geçiş ile lisans öğrenimine devam etmek isteyen adaylar DGS (Dikey Geçiş Sınavını) girmek zorundadır.

 

YATAY GEÇİŞ:

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 3,00  veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit ya da yüksek olması gerekir.

YATAY GEÇİŞ:

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 3,20 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit ya da yüksek olması gerekir.

 


Şube Seçiniz
Adınız - Soyadınız *
Telefonunuz *
E-Posta *
Mesajınızın Konusu *
Mesajınız *
Yapacağınız başvuru ile paylaşacağınız bilgiler sizinle irtibata geçebilmek ve asıl kayıt işlemlerinizi tamamlamak üzere onayınızı almak için kullanılır. Bu başvuru formunun yasal olarak bir bağlayıcılığı yoktur.
KONAK
0 (232) 482 0 532
KARŞIYAKA
0 (232) 323 20 40
BİZE HEMEN ULAŞIN